Nasze cele i zadania

Celem Stowarzyszenia jest:

Wspieranie wychowanków w dążeniu do możliwie wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie do samodzielnego życia i wykonywania zawodu.Doskonalenie bazy, warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych służących prawidłowemu przebiegowi procesów rozwoju wychowanków.Wspieranie rodzin w procesie wychowania dziecka i jego socjalizacji we współpracy ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, mającą prawo do zbierania funduszy z 1% podatku. Jest to jedno z podstawowych źródeł finansowania organizacji. Ponadto corocznie organizacja składa oferty na prowadzenie zadań publicznych, uzyskując dotacje na projekty edukacyjne i terapeutyczne.